Senior Section
Close
Name : Mr. Pushpraj Ranawat
Qualification : M.A. & M.Ed.
 • Pushpraj Ranawat
 • Principal
Close
Name : Mr. Arif N. Samma
Teaching Subject : History
Qualification : B.Sc. M.A. (History), M.Phil.
 • Arif N. Samma
 • Vice Principal
Close
Name : Ms. Nilofar Muneer
Teaching Subject : Drawing
Qualification : MA (Draw & Paint), B.Ed.
Teacher
 • Nilofar Muneer
 • Drawing Teacher
Close
Name : Ms. Nirmala Teli
Teaching Subject : Hindi
Qualification : MA (Hindi), B.Ed.
Teacher
 • Nirmala Teli
 • Hindi Teacher
Close
Name : Ms. Kavita Joshi
Teaching Subject : Economics Teacher
Qualification : MA (Economics), B.Ed.
Teacher
 • Kavita Joshi
 • Economics Teacher
Close
Name : Ms. Shubha Kaushik
Teaching Subject : Commerce
Qualification : MCom , M.Ed.
Teacher
 • Shubha Kaushik
 • Commerce Teacher
Close
Name : Mr. Narayan lal Ameta
Teaching Subject : Hindi
Qualification : MA (Hindi), B.Ed.
Teacher
 • Narayan lal Ameta
 • Hindi Teacher
Close
Name : Ms. Monika Bhatnagar
Teaching Subject : History
Qualification : MA (History), B.Ed., Ph.D.
Teacher
 • Monika Bhatnagar
 • History Teacher
Close
Name : Ms. Neetu Vyas
Teaching Subject : Geography
Qualification : MA (Geography), B.Ed.
Teacher
 • Neetu Vyas
 • Geography Teacher
Close
Name : Ms. Lalita Chelawat
Teaching Subject : English
Qualification : MA (English), B.Ed.
Teacher
 • Lalita Chelawat
 • English Teacher
Close
Name : Mrs. Bhawana Bhatt
Teaching Subject : Biology
Qualification : MSc, B.Ed.
Teacher
 • Bhawana Bhatt
 • Biology Teacher
Close
Name : Ms. Shilpa Gehlot
Teaching Subject : Accountancy
Qualification : MCom, B.Ed.
Teacher
 • Shilpa Gehlot
 • Accountancy
Close
Name : Ms. Ranjana Sharma
Teaching Subject : Maths
Qualification : MSc (Maths), B.Ed.
Teacher
 • Ranjana Sharma
 • Maths Teacher
Close
Name : Mr. Sushil kumar Joshi
Teaching Subject : Sanskrit
Qualification : MA (Sanskrit), B.Ed.
Teacher
 • Sushil kumar Joshi
 • Sanskrit Teacher
Close
Name : Ms. Meenakshi Kumawat
Teaching Subject : Sanskrit
Qualification : BA (Sanskrit, Hindi, Philosophy), (Shiksha Shastri) B.Ed.
Teacher
 • Meenakshi Kumawat
 • Sanskrit Teacher
Close
Name : Ms. Mahendra Kunwar
Teaching Subject : Hindi
Qualification : MA (Education), MA (Hindi), B.Ed.
Teacher
 • Mahendra Kunwar
 • Hindi Teacher
Close
Name : Ms. Geeta Paliwal
Teaching Subject : Science
Qualification : BSc, B.Ed.
Teacher
 • Geeta Paliwal
 • Science Teacher
Close
Name : Sh. Vijay Goyal
Teaching Subject : Computer
Qualification : MA (History), MSc (Computer Science)
Teacher
 • Vijay Goyal
 • Computer Teacher
Close
Name : Mr. Vidya Paliwal
Teaching Subject : Computer
Qualification : MCA
Teacher
 • Vidya Paliwal
 • Computer Teacher
Close
Name : Ms. Usha Mali
Teaching Subject : Lab Assistant (Chemistry Lab)
Qualification : BSc (Botany, Zoology, Chemistry), B.Ed.
Teacher
 • Usha Mali
 • Lab Assistant (Chemistry)
Close
Name : Ms. Rajni Kumawat
Teaching Subject : Lab Assistant (Physics Lab)
Qualification : BSc (Computer, Maths, Physics)
Teacher
 • Rajni Kumawat
 • Lab Assistant (Physics)
Close
Name : Sh. Mohan lal Joshi
Teaching Subject : Librarian
Qualification : BA (Goology, Public Admin, Sociology), Bachelor's in Librarian & Inf. Science
Teacher
 • Mohan lal Joshi
 • Librarian
Close
Name : Sh. Kuldeep Sharma
Teaching Subject : Sports Coach
Qualification : B.P.Ed., BSc (Goology, Economics, Rural Development)
Teacher
 • Kuldeep Sharma
 • Sports Coach
Close
Name : Sh. Vidya Dhar Ameta
Teaching Subject : Physics
Qualification : MSc (Physics), B.Ed.
Teacher
 • Vidya Dhar Ameta
 • Physics Teacher
Close
Name : Sh. Gopal Choubisa
Teaching Subject : P
Qualification : M
 • Gopal Choubisa
 • Teacher
Close
Name : Mrs. Ambika Rajan
Teaching Subject : P
Qualification : M
 • Ambika Rajan
 • Teacher
Close
Name : Ms. Diksha Sharma
Teaching Subject : English Teacher
Qualification : M.A. (English) B.Ed.
 • Diksha Sharma
 • English Teacher
Close
Name : Ms. Nisha Kumawat
Teaching Subject : MusicTeacher
Qualification : M.A. (Music-Vocal) 
 • Nisha Kumawat
 • Music Teacher
Close